Privacy

Privacyverklaring Huisartsen Eemland

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel. Dit geldt voor mensen die te maken krijgen met diensten van Huisartsen Eemland zoals het Wie is wie-boek, regionale projecten en de app van Huisartsen Eemland.

Het wettelijk kader
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Sinds 1 januari 2016 bestaat ook een verplichting om datalekken te melden.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wat zijn persoonsgegevens?
Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN, gezondheids- of medische gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk. Wij willen u er op wijzen dat de medewerkers gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en uiterst zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan.
Verwerking van verstrekte persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in is gegaan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het Wie is wie-gedeelte op onze website en app.

Doel verwerking gegevens
Huisartsen Eemland verzamelt en verwerkt een aantal persoonsgegevens voor specifieke doeleinden:
 • Soepele samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg, huisartsen en specialisten, d.m.v. gezamenlijk vastgestelde werkafspraken.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt door de organisatie waarbij u werkzaam of aangesloten bent op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden t.b.v. het ontvangen van de nieuwsbrief en een inlogmogelijkheid op onze website en app.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsen Eemland hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Na de opheffing van MCCE is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen Huisartsen Eemland en Meander Medisch Centrum.

Leveranciers
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, zullen wij dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookiebeleid
De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Huisartsen Eemland gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u?
Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Vraag of klacht
Huisartsen Eemland heeft een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. Vragen, klachten en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u sturen naar FG@huisartseneemland.nl.