GGZ

Ambulante begeleiding door Sovee en Familysupporters stopt

Ingezonden door Gemeente Amersfoort, team Sociaal Domein
Aanleiding
De gemeenten zijn in 2022 gestart met de aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor de regio Amersfoort. De verwachting is dat medio april 2023 er duidelijkheid zal zijn over gunning van de opdrachten. Om de overgang van de circa 400 gecontracteerde aanbieders naar de nieuwe contractpartners zorgvuldig te organiseren is 2023 een overgangsjaar. Dit jaar biedt aanbieders de gelegenheid om continuïteit te bieden en afspraken te maken met de nieuwe contractpartners. Een tweetal gecontracteerde aanbieders kiest ervoor het contract nu te beëindigen. Het gaat hierbij om Sovee en Familysupporters. Deze aanbieders zijn nu aan zet om de lopende trajecten met cliënten zorgvuldig af te ronden binnen de opzegtermijn van zes maanden. Voor de cliënten die daarna nog specialistische hulp nodig hebben, dienen zij conform het contract afspraken met andere gecontracteerde aanbieders te maken over een warme overdracht op een wijze dat cliënten daar zo min mogelijk hinder van ondervinden.
 
De gemeente heeft contact met deze aanbieders over de afronding en waar nodig overdracht van de lopende trajecten te volgen en eventuele stagnatie te bespreken. Met Sovee vinden gesprekken plaats over toekomst organisatie. Op het moment dat hier meer informatie over kan worden gegeven, zullen wij dit verstrekken. Familysupporters stopt volledig in de twee regio’s Gooi en Eemland, maar blijft wel actief in andere regio’s in het land.
 
Een beperkt aantal cliënten zal te maken krijgen met een nieuwe aanbieder waarbij mogelijk de huidige professional het traject voortzet (overgang van personeel). In sommige situaties zal dit niet aan de orde zijn en wordt de client ondersteund door een andere professional. Overdracht van complexe jeugdhulp zal zoveel mogelijk plaatsvinden aan de gebiedsteams van BSA jeugdhulp. Waar het gaat om begeleiding jeugd en Wmo zal de ondersteuning indien mogelijk door lokale/wijk -teams worden geboden.
 
Verwijzingen
Het starten van nieuwe trajecten bij Sovee en Familysupporters is per direct niet meer mogelijk. Zij gaan de komende zes maanden de bestaande trajecten afronden. Indien er na deze periode nog hulp en ondersteuning nodig is, zullen zij zorgen voor een warme overdracht. Aanbieders die hun contract opzeggen, kunnen onder de voorwaarden van het huidige contract indien haalbaar en wenselijk nog trajecten afronden ook na de opzegtermijn van 6 maanden. 
 
Bij een herindicatie is het wenselijk om in overleg met deze partijen over de overdracht te verwijzen naar een andere partij waarmee zij afspraken hebben gemaakt. In voorkomende situaties is het, alleen met akkoord van de aanbieder, mogelijk om een herindicatie af te geven. Met vertrekkende aanbieders is overleg over wat te doen met eventuele cliënten die op een interne wachtlijst staan. 
 
Communicatie
Aanbieders communiceren zelf met hun cliënten over de afronding van hun traject. Afhankelijk van de individuele hulpvraag zullen afspraken gemaakt worden over een eventueel vervolgtraject bij een andere aanbieder. Cliënten kunnen met hun vragen terecht bij hun huidige professional.

Sovee geeft aan:
Naast bovenstaand bericht van de gemeente heeft Sovee het volgende bekend gemaakt:
Ons uitgangspunt is continuïteit van zorg. Casussen die aflopen worden op de gebruikelijke wijze beëindigd. Over casussen die voor verlenging in aanmerking komen vindt overleg plaats met de verwijzer. Besloten moet worden of de casus kan worden overgenomen door een andere zorgaanbieder en op welke wijze dan overdracht kan plaatsvinden. Is op korte termijn geen alternatief voorhanden dan kan Sovee de casus nog tot uiterlijk 1 februari 2023 begeleiden. Daarvoor is een bijzondere dienstverleningsovereenkomst nodig die door de gemeente moet worden goedgekeurd. Er kan met het oog op continuïteit van zorg ook sprake zijn van een interne overdracht/wisseling tussen collega’s.